A S I E N

 

THAILAND

 

VIETNAM

 

 

A F R I K A

 

KENIA / LAMU

 

SANSIBAR

 

GHANA